Strona korzysta z plików cookies.
Kontynuując zgadzasz się na ich użytkowanie.

Nierówny dostęp do dotacji na urządzenia grzewcze - UOKiK sprawdził Nysę

Uchwała rady miejskiej w Nysie dotycząca programu dofinansowującego z budżetu miejskiego wymiany przestarzałych urządzeń grzewczych na ekologiczne, spełniające standardy emisyjne tzw. 5 klasy dyskwalifikowała kotły c.o., których certyfikat potwierdzający 5 klasę kotłów nadany był poza granicami naszego kraju.

Mieszkańcy Nysy na skutek wadliwie sformułowanej uchwały rady miejskiej mieli ograniczony dostęp do ekologicznych urządzeń grzewczych, których zakup dotował częściowo miejscowy samorząd. Mowa o programie dofinansowującym z budżetu miejskiego wymianę przestarzałych urządzeń grzewczych na ekologiczne, spełniające standardy emisyjne tzw. 5 klasy, określonej w normie PN EN 303-5:2012. Zapis uchwały dyskwalifikował z programu kotły c.o., których certyfikat potwierdzający 5 klasę urządzenia nadany był poza granicami kraju. Po interwencji podmiotów zbulwersowanych zaistniałą sytuacją oraz przekazaniu sprawy Urzędowi Ochrony Konsumenta i Konkurencji, gmina skorygowała uchwałę.

 

W wyniku nowelizacji wadliwie skonstruowanych zapisów uchwały, dotyczącej Regulaminu udzielania z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne, brzmiących: ogrzewanie na paliwo stałe lub biomasę z automatycznym zasypem paliwa i jednym paleniskiem, spełniające wymagania klasy 5 normy PN EN 303-5:2012, co potwierdza certyfikat wydany przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji uzyskały one nowe brzmienie: ogrzewanie na paliwo stałe tj. ekogroszek lub pelet, spełniające minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN EN 303-5:2012 dla urządzeń z automatycznym sposobem zasilania paliwem, co potwierdza dokument wydany przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, lub inną jednostkę akredytującą w Europie, będącą sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European Accreditation).

 

Co istotnie, podobna sytuacja może mieć miejsce w wielu innych gminach, gdzie realizowane są programy dotacyjne. Prosimy o przekazywanie informacji o wszelkich nieprawidłowościach w tym zakresie. Będziemy interweniowali, po to, aby producenci urządzeń grzewczych legitymujących się certyfikatami jednostek akredytowanych, potwierdzającymi tzw. 5 klasę urządzenia, mogli funkcjonować w takich sytuacjach na zasadach równej konkurencji. Umożliwimy klientom szerszy wybór urządzeń. Prosimy o informowanie nas o nieprawidłowościach na adres mailowy: niskaemisja@kostrzewa.com.pl, biuro@kostrzewa.com.pl. 


Poniżej odpowiedź Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Temat: znak sprawy RBG-412-13/17/BS
Od: Delegatura w Bydgoszczy

 

 

 

Znak: RBG-412-13/17/BS  
Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2018 r.

P.P.H. KOSTRZEWA Sp. j.
ul. Suwalska 32A
11-500 Giżycko
e-mail:
niskaemisja@kostrzewa.com.pl
biuro@kostrzewa.com.pl
 

 


 Szanowni Państwo,

 
W odpowiedzi na Państwa wiadomość e-mail z dnia 7 listopada 2017r. pozostającą w związku z Państwa pismem z dnia 28 sierpnia 2017r. dotyczącym działań Gminy Nysa w przedmiocie określenia, na podstawie Uchwały Nr XXXIII/526/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 812), zasad dofinansowania zakupu kotłów centralnego ogrzewania, informuję, co następuje.


W wyniku analizy dokumentów i informacji przedłożonych przez Państwa w związku z działaniami Gminy Nysa (dalej również: Gmina) w przedmiocie określenia, na podstawie Uchwały Nr XXXIII/526/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 812), zasad dofinansowania zakupu kotłów centralnego ogrzewania, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK) wystąpił do Gminy Nysa na podstawie art. 49a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 229, ze zm.). W przedmiotowym wystąpieniu wezwano Gminę do ustosunkowania się do wątpliwości w zakresie zasadności wprowadzania przez nią ograniczeń w wyborze kotłów centralnego ogrzewania, których zakup może być dofinansowany przez Gminę wyłącznie do tych przebadanych w polskich laboratoriach, które posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Ponadto, wezwano Gminę Nysa m.in. do wyjaśnienia, czy do Gminy wpływały skargi dotyczące kwestionowanego warunku (i ewentualnie podania liczby przedmiotowych skarg oraz sposób ich rozpatrzenia) oraz wskazania przesłanek do wprowadzenia przez Gminę kwestionowanego warunku uzyskania dofinansowania.


W dniu 27 listopada 2017r. do Prezesa UOKiK wpłynęła odpowiedź Gminy Nysa, w której poinformowano, że wskazywane w wystąpieniu zapisy (ograniczające wybór kotłów centralnego ogrzewania, których zakup może być dofinansowany przez Gminę Nysa wyłącznie do tych przebadanych w polskich laboratoriach, które posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) zostały zmienione uchwałą Nr XLII/620/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 8 września 2017r. (Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 2308). Poinformowano, że w wyniku uzyskania nowelizacji uchwały, § 2 ust. 2 pkt 4 Regulaminu udzielania z budżetu Gminy Nysa dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne brzmiący „ogrzewanie na paliwo stałe lub biomasę z automatycznym zasypem paliwa i jednym paleniskiem, spełniające wymagania klasy 5 normy PN EN 303-5:2012, co potwierdza certyfikat wydany przez laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji” uzyskał brzmienie „ogrzewanie na paliwo stałe tj. ekogroszek lub palet, spełniające minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN EN 303-5:2012 dla urządzeń z automatycznym sposobem zasilania paliwem, co potwierdza dokument wydany przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, lub inną jednostkę akredytującą w Europie, będącą sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European Accreditation).

 

Zgodnie z wyjaśnieniami wzywanej Gminy, następstwem wprowadzonej zmiany jest rozpatrywanie przez Gminę wniosków bez ograniczeń wynikających z posiadanej przez producentów pieców akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji, co daje beneficjentom szerszy wybór kotłów. Gmina Nysa oświadczyła ponadto między innymi, że wszelkie zapisy Uchwały Nr XXXIII/526/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 marca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Opol. poz. 812) są zgodne z przytoczoną w treści uchwały podstawą prawną i nie miały na celu wprowadzania ograniczeń w możliwości pozyskania wsparcia z budżetu Gminy Nysa. Jednocześnie, w piśmie wskazano, że Gmina Nysa, w przypadkach dokonania wcześniejszej odmowy na podstawie zmienionych przepisów udzielenia dofinansowania, poinformowała wnioskodawców o planowanej zmianie wskazanego zapisu i możliwości ponownego złożenia wniosku po wejściu zmiany w życie.


Mając na względzie powyższe wyjaśnienia Gminy Nysa, w szczególności w przedmiocie usunięcia budzącego wątpliwości ograniczenia w wyborze kotłów centralnego ogrzewania, których zakup może być dofinansowany przez Gminę Nysa wyłącznie do tych przebadanych w polskich laboratoriach, które posiadają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, Prezes UOKiK nie zamierza podejmować w niniejszej sprawie sformalizowanych działań.


Jednocześnie wskazuję, że Prezes UOKiK, w toku rozpatrywania Państwa zawiadomienia, nie uzyskał informacji o stosowaniu podobnych kryteriów przy przyznawaniu dofinansowania na zakupu kotłów centralnego ogrzewania również przez inne jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym, w przypadku gdyby dysponowali Państwo przedmiotowymi informacjami, uprzejmie prosimy o ich przekazanie do Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Bydgoszczy. Szczególnie istotne w tym kontekście będzie jednoznaczne oznaczenie w kierowanej do UOKiK korespondencji jednostki wprowadzającej kwestionowane kryteria oraz aktu prawnego, w którym zostały one zawarte.