RODO

Zależy nam na tym, abyś nie miał wątpliwości w jaki sposób chronimy dane o Tobie oraz do jakich celów je wykorzystujemy. Dlatego przedstawiamy najważniejsze informacje poniżej:

 

ADMINISTRATOR DANYCH - KTO NIM BĘDZIE?

Administratorem Twoich danych osobowych jest PPH KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Giżycku, ul. Przemysłowa 11, 11-500. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem adresu e-mail rodo@kostrzewa.com.pl

 

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) (wykonanie umowy) i lit. c (obowiązek prawny), w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę, bądź dystrybucyjną zawartej z Administratorem, udzielenia odpowiedzi i obsługi procesu składanych reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, promowanie towarów i usług oferowanych przez Administratora danych) w celu dochodzenia roszczeń windykacyjnych Administratora i kierowania do Ciebie marketingu i promocji własnych produktów i usług. Jeżeli wyrazisz dodatkową zgodę, aby KOSTRZEWA SP.J. przetwarzała Twoje dane osobowe w celu wysyłania do Ciebie informacji handlowych opartych na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, wówczas Twoje dane osobowe przetwarzane są także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) w zw. z art. 22 ust. 2 lit. c) RODO. Dane mogą być przetwarzane w celu przesyłania newsletterów zawierających informację handlową lub o wydarzeniach i aktywnościach organizowanych przez Administratora Danych. Konsekwencją takiego przetwarzania jest wysyłanie do Ciebie ofert jak najlepiej dopasowanych do Twoich indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

 

MASZ PRAWO

Zgodnie z RODO w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:

  • jeżeli udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych możesz ją w dowolnym momencie wycofać, wysyłając informację na adres rodo@kostrzewa.com.pl;
  • masz również prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia oraz prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
  • przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w przypadku posiadania przez nas podstaw prawnych – czyli jeżeli udzieliłeś zgody, w tym zgody na realizację celów marketingowych Administratora, na otrzymanie informacji handlowej drogą elektroniczną, w tym wykorzystanie urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego - do momentu cofnięcia zgody, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji umowy – na czas jej obowiązywania, rozpatrzenia roszczeń reklamacyjnych, obsługi serwisowej pogwarancyjnej. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

 

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE?

Twoje dane osobowe są przekazywane tylko podmiotom współpracującym z naszą firmą lub podmiotom powiązanym kapitałowo lub osobowo z PPH KOSTRZEWA sp.j. jednak wyłącznie w celu realizacji umowy, obsługi zamówień, realizacji dostaw w tym transportu i przesyłek oraz podnoszeniu jakości obsługi posprzedażowej w tym serwisu. Każdy  podmiot, któremu powierzamy Twoje dane jest weryfikowany czy przestrzega przepisów prawa i gdy nie stanowią o tym zapisy umowne, składa oświadczenie o nie wykorzystywaniu danych w swobodny sposób.