Strona korzysta z plików cookies.
Kontynuując zgadzasz się na ich użytkowanie.

Zakaz kopciuchów: uchwały antysmogowe już w większości województw

Od 1 lipca 2024 woj. dolnośląskie dołączy do regionów objętych zakazem używania kopciuchów. Sprawdź swoją lokalizację pod kątem wymogów antysmogowych.

Mapa Polski Uchwały Antysmogowe


Wybierz swoje województwo

 

 

30 listopada 2017 roku Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

 

Ze względu na występowanie w województwie zróżnicowanych uwarunkowań przyjęto trzy  uchwały antysmogowe:

 

Uchwały powyższe wprowadzono w celu zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie.

 

Ograniczenia i zakazy dotyczą użytkowników kotłów, pieców oraz kominków na paliwo stałe, jeżeli: dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub wydzielają ciepło poprzez:

 • bezpośrednie przenoszenia ciepła lub
 • bezpośrednie przenoszenia ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy lub
 • bezpośrednie przenoszenia ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza.

 

PALIWA

 

Od 1 lipca 2018 roku zakazuje się stosowania:

 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,
 • biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

 

INSTALACJE

Od 1 lipca 2018r. nowo oddane kotły  muszą spełniać  wymagania  ekoprojektu odnośnie emisji cząstek stałych (pyłu) oraz nie mogą posiadać rusztu awaryjnego. 

 

Od 1 lipca 2018r. nowo oddane kominki  muszą spełniać  wymagania  ekoprojektu odnośnie emisji cząstek stałych (pyłu). Dopuszcza się stosowanie urządzeń zapewniających redukcję emisji pyłów.

 

Od 1 lipca 2024r. zakaz  używania  instalacji  niespełniających wymagań odpowiadających klasie 3 pod względem granicznych wartości emisji pyłu.

 

Od 1 lipca 2028 r. zakaz  używania  instalacji  niespełniających wymagań odpowiadających klasie 3 i 4 pod względem granicznych wartości emisji pyłu.

 

GMINA WROCŁAW

Od 1 lipca 2018 nie można spalać w gminie Wrocław:

 • mułu i flotokoncentratu,
 • węgla brunatnego,
 • węgla kamiennego, który według deklaracji producenta zawiera ziarno poniżej 3mm,
 • drewna o wilgotności powyżej 20%.

Od 1 lipca 2018 nie można na terenie gminy Wrocław używać kominków niespełniających wymogów emisyjnych Ekoprojektu.

 

Terminy wymiany kotłów i pieców w gminie Wrocław:

 • Od 1 lipca 2018 nie można we Wrocławiu w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą, zakaz nowych kotłów na węgiel
 • Od 1 lipca 2024 zakaz używania kotłów i pieców niespełniających wymogów emisyjnych 3 klasy normy PN-EN 303-5:2012
 • Od 1 lipca 2028 zakaz używania kotłów i pieców na paliwa stałe *
  * dopuszczone tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do sieci gazowej lub ciepłowniczej


Pozostała część województwa dolnośląskiego:

 • 1 lipca 2018 - nowe kotły muszą spełniać wymogi ekoprojektu, zakaz rusztu awaryjnego
 • 1 lipca 2024 - zakaz kotłów pozaklasowych
 • 1 lipca 2028 - zakaz używania kotłów poniżej klasy 5

 

Za nieprzestrzeganie uchwały grozi kara grzywny w wysokości  do 5000 zł.

 

 

Kujawsko-pomorska uchwała antysmogowa

UCHWAŁA NR XXXV/510/21 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 30 sierpnia 2021 r dotyczy całego terenu województwa.

Docelowo dopuszczone będą w województwie kujawsko-pomorskim kotły na paliwa stałe spełniające wymogi emisji i sprawności 5. klasy normy PN-EN 303-5:2012. Piece i kominki docelowo będą musiały spełniać wymogi Ecodesign.

 

Okresy przejściowe:

 • do 1 stycznia 2024 r. zakaz eksploatacji kotłów pozaklasowych oraz pieców bądź kominków niespełniających wymogów Ekoprojektu
 • od 1 stycznia 2028 zakaz użytkowania kotłów klas 3 i 4.

 

Zakaz spalania w województwie kujawsko-pomorskim:

 • mułu i flotokoncentratu,
 • węgla brunatnego,
 • węgla kamiennego w którym udział frakcji poniżej 3mm przekracza 15%,
 • drewna o wilgotności powyżej 20%.

 

Ponadto obowiązuje zakaz stosowania kotłów na paliwa stałe w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Grudziądzu, Nakle nad Notecią, Inowrocławiu i Ciechocinku, Wieńcu-Zdrój w budynkach i lokalach gdy istnieje możliwość przyłączenia budynku/lokalu do sieci ciepłowniczej lub gazowej, a sieć ta zlokalizowana jest na terenie bezpośrednio przylegającym do działki, na której znajduje się instalacja.

 

 

UCHWAŁA NR XXIII/388/2021 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 19 lutego 2021 r.z dnia 19 lutego 2021 r. dotyczy całego obszaru województwa lubelskiego.

Kotły i kominki montowane po wejściu w życie uchwały (1. maja 2021) muszą spełniać wymogi Ecodesign. Nie będzie można zamontować kotła na węgiel/drewno/pellet w nowym budynku (takim, dla którego proces zmierzający do wydania pozwolenia na budowę zacznie się po wejściu w życie uchwały).

 

Okresy przejściowe dla wymiany starych kotłów:

 • do końca 2023 r.  należy wymienić kotły pozaklasowe oraz 1. i 2. klasy
 • kotły 3. i 4. klasy będą użytkowane do końca 2027 r.
 • kotły 5. klasy będą użytkowane do końca 2029 r.

 

 

W województwie lubuskim obowiązują trzy uchwały antysmogowe: dla Zielonej Góry, dla Gorzowa Wielkopolskiego oraz dla reszty województwa.

 

ZIELONA GÓRA

Uchwała nr XLVI/733/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. dotyczy obszaru miasta Zielona Góra.

Od 1 stycznia 2023 będzie można użytkować wyłącznie kotły spełniające wymogi emisyjne klasy 5. normy PN-EN 303-5:2012 oraz piece i kominki spełniające kryteria emisji i sprawności wg ekoprojektu.

 

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Uchwała nr XLVI/734/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. dotyczy obszaru miasta Gorzów Wielkopolski.

Od 1 stycznia 2023 r. będzie można użytkować wyłącznie kotły spełniające wymogi emisyjne klasy 5. normy PN-EN 303-5:2012 oraz piece i kominki spełniające kryteria emisji i sprawności wg ekoprojektu.

 

POZOSTAŁY OBSZAR WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Uchwała nr XLVI/732/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. dotyczy całego obszaru województwa lubuskiego poza miastami Zielona Góra i Gorzów Wlkp.

 

Od 1 stycznia 2027 będzie można użytkować wyłącznie kotły, piece i kominki spełniające kryteria emisji i sprawności wg ekoprojektu.

 

 

W województwie łódzkim obowiązuje uchwała nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24.10.2017r.

 

Docelowo dopuszczone będą w województwie łódzkim kotły na paliwa stałe:

 • spełniające wymogi emisji i sprawności wg ekoprojektu,
 • lub spełniające wymogi emisji i sprawności 5. klasy normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto przed 1. maja 2018.

 

Piece i kominki docelowo będą musiały spełniać wymogi ekoprojektu.

 

Powyższe wymogi muszą być spełnione dla każdego rodzaju paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia w instrukcji obsługi oraz bez konieczności montowania urządzeń filtrujących (lub – z ich zastosowaniem, ale w taki sposób, by nie dało się ich wyłączyć).

 

Od 1 maja 2018 r. zakaz spalania na terenie województwa:

 • paliw w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej nie mniejszej niż 24 MJ/kg i zawartości popiołu nie większej niż 12%,
 • mułu i flotokoncentratu oraz mieszanek z ich wykorzystaniem,
 • węgla brunatnego,
 • drewna i innych paliw z biomasy o wilgotności przekraczającej 20%.

 

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie łódzkim:

 • Od 1 maja 2018 r. nie będzie można w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.
 • Od 1 stycznia 2022 r. pozostają w eksploatacji tylko kominki i piece spełniające wymogi uchwały (ekoprojekt)
 • Do 1 stycznia 2023 r. mieszkańcy województwa łódzkiego będą musieli pozbyć się kotłów i pieców niespełniających wymogów emisyjnych żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012
 • Do 1 stycznia 2025 r. piece i kominki zamontowane przed 1 maja 2018 muszą zostać doposażone w urządzenia filtrujące.
 • Do 1 stycznia 2027 r. mieszkańcy województwa łódzkiego będą musieli pozbyć się kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3  i 4  normy PN-EN 303-5:2012.

 

Wyjątek - mieszkańcy województwa podłączeni do sieci ciepłowniczej będą musieli wymienić kotły poniżej 5 klasy do 1 stycznia 2020 r. a piece i kominki – do 1 stycznia 2022 r.

 

 

KRAKÓW

Uchwała Nr XVIII/243/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. – wprowadza z dniem 1 września 2019 r. całkowity zakaz spalania węgla i drewna na terenie miasta Krakowa.

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Z WYŁĄCZENIEM KRAKOWA

Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. – dla obszaru województwa małopolskiego z wyłączeniem Krakowa.

 

Docelowo dopuszczone będą w województwie małopolskim kotły na paliwa stałe:

 • kotły automatyczne lub zgazowujące 
 • spełniające wymogi emisji i sprawności wg ekoprojektu,
 • lub spełniające wymogi emisji i sprawności 5. klasy normy PN-EN 303-5:2012 których eksploatację rozpoczęto przed 1. lipca 2017.

 

Piece i kominki docelowo będą musiały spełniać wymogi ekoprojektu. Starsze piece i kominki można użytkować dalej o ile osiągają sprawność min. 80% lub zostaną doposażone w instalację odpylającą spaliny do poziomu emisji wg ekoprojektu,

 

Od 1 lipca 2017 nie można spalać w województwie małopolskim:

 • węgla kamiennego lub brunatnego o udziale ziarna 0-3mm powyżej 15%
 • biomasy o wilgotności powyżej 20%

 

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie małopolskim:

 • Od 1 lipca 2017 nie można w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.

 • 1 maja 2024 - zakaz stosowania kotłów pozaklasowych oraz pieców i kominków niespełniających kryteriów emisji ekoprojektu lub kryterium sprawności min. 80%

 • Od 1 stycznia 2027 - zakaz stosowania kotłów poniżej klasy 5

   

 

 

WARSZAWA I POWIATY OŚCIENNE  

 • zakaz ogrzewania węglem w Warszawie od 1 października 2023 r.
 • zakaz ogrzewania węglem w powiatach ościennych Warszawy od 1 stycznia 2028 r.
 • zakaz ogrzewania biomasą w budynkach będących w zasięgu sieci ciepłowniczej.

 

Wyjątki od w/w zakazów:

 • Kotły węglowe spełniające standard Ecodesign, które zainstalowano przed 1 czerwca 2022 r. będą mogły być użytkowane bezterminowo, ale należy spalać w nich biomasę drzewną (zarówno w Warszawie jak i w ościennych powiatach).

 • Kotły węglowe 5 klasy, które zainstalowano przed 10 listopada 2017 r. będą mogły być użytkowane bezterminowo (zarówno w Warszawie jak i w ościennych powiatach), o ile będzie spalana w nich biomasa drzewna.

 

 

POZOSTAŁY OBSZAR WOJEWÓDZTWA

W województwie mazowieckim obowiązuje uchwała nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 24 października 2017 r.

Docelowo dopuszczone będą w województwie mazowieckim kotły, piece i kominki na paliwa stałe spełniające wymogi emisji i sprawności ekoprojektu (kotły 5. klasy są traktowane jako równoważne ekoprojektowi). Starsze piece i kominki można doposażyć w instalację odpylającą spaliny do poziomu emisji wg ekoprojektu.

 

Od 1 lipca 2018 r. nie można spalać w województwie mazowieckim:

 • mułu i flotokoncentratu,
 • węgla brunatnego,
 • węgla kamiennego o uziarnieniu 0-3mm,
 • drewna o wilgotności powyżej 20%.

 

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie mazowieckim:

 • Od 7 listopada 2017 r. nie można w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.
 • Do 1 stycznia 2023 r. mieszkańcy województwa mazowieckiego będą musieli pozbyć się kotłów niespełniających wymogów emisyjnych żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012 oraz pieców i kominków niespełniających kryteriów emisji ekoprojektu.
 • Od 1 stycznia 2028 r. nie będzie już można użytkować kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3  i 4  w/w normy.

 

 

Obowiązuje UCHWAŁA XXXVI/368/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 listopada 2021 r. wprowadza:

 • wymóg wymiany kotłów bezklasowych do końca 2029 roku
 • wymóg wymiany kotłów klas 3 i 4 do końca 2031 roku.
 • wymóg wymiany kominków niespełniających wymagań emisyjnych Ekoprojektu do końca 2035 r. Celem dostosowania urządzeń do wymagań, dopuszcza się ich wyposażenie w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu lub muszą one osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%.

 

Od 1 listopada 2017 r. nie można spalać w województwie opolskim:

 • mułu i flotokoncentratu, czyli szerzej: paliw węglowych o uziarnieniu 0-3mm,
 • węgla brunatnego,
 • mieszanek z wykorzystaniem mułów i flotu,
 • paliw węglowych o udziale frakcji poniżej 3mm większym niż 15%,
 • drewna i biomasy drzewnej o wilgotności powyżej 20%.

 

Od grudnia 2021 r. do powyższej listy paliw zakazanych dodano także torf.

 

 

W województwie podkarpackim obowiązuje uchwała nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018.

 

Od 1 czerwca 2018 r. nie można spalać w województwie podkarpackim:

 • węgla brunatnego,
 • mułów i flotu oraz ich mieszanek,
 • paliw o uziarnieniu poniżej 5mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
 • biomasy o wilgotności powyżej 20%

 

Od 1 czerwca 2018 r.  wolno instalować już tylko kotły spełniające normę emisyjną 5  klasy a od 1 stycznia 2020 r. – wymogi ekoprojektu.

 

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie podkarpackim, które zostały zakupione przed 1 czerwca 2018 r.

 • Do 1 stycznia 2022 r. dla kotłów eksploatowanych ponad 10 lat od daty produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012),
 • Do 1 stycznia 2024 dla kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty produkcji (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012),
 • Do 1 stycznia 2026 mieszkańcy województwa śląskiego będą musieli pozbyć się kotłów eksploatowanych do 5 lat od daty produkcji niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012,
 • Dopiero od 1 stycznia 2028 r. nie będzie można użytkować kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.
 • Do 1 stycznia 2023 kominki podlegają wymianie na spełniające wymogi ekoprojektu.

 

 

SOPOT

Uchwała nr 236/XIX/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24. lutego 2020 dotyczy miasta Sopot.

Od 1 stycznia 2024 r. w Sopocie będzie obowiązywał zakaz palenia węglem i drewnem z wyłączeniem biomasy stałej o wilgotności poniżej 20%. Nadal będzie można korzystać z kominków, które spełniają wymogi określone w dyrektywie ekoprojektu.

 

POZOSTAŁE MIASTA Z WYŁĄCZENIEM SOPOTU

Uchwała nr 309/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28. września 2020.

Uchwała wprowadza przymus podłączenia do sieci gazowej i/lub ciepłowniczej, jeśli któraś z nich jest dostępna.

 

Dopuszczone są kominki spełniające wymogi Ekoprojektu, jako dodatkowe źródła ciepła również tam, gdzie jest sieć gazowa/ciepłownicza pod warunkiem: "eksploatacja urządzenia nie powoduje uciążliwości, w tym zadymienia, na terenach sąsiadujących".

 

Terminy wymiany kotłów:

 • Do 1 września 2024 podlegają wymianie kotły i kominki niespełniające wymogów emisyjnych na poziomie klasy 3. normy PN-EN 303-5:2012 lub nieposiadające żadnych papierów.
 •  Do 1  września 2026 podlegają wymianie kotły i kominki spełniające wymogi emisyjne na poziomie klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.
 •  Do 1 lipca 2035 podlegają wymianie kotły i kominki spełniające wymogi emisyjne na poziomie klasy 5. normy PN-EN 303-5:2012.

 

Po w/w terminach budynki pozostające w zasięgu sieci gazowej/ciepłowniczej – muszą przyłączyć się do tejże sieci. Nowo powstające budynki (pozwolenie na budowę po wejściu w życie uchwały) muszą to zrobić od razu. Budynki bez dostępu do w/w sieci mogą zainstalować kotły na węgiel/pellet/drewno spełniające wymogi ekoprojektu. Gdyby po tym czasie doprowadzono do nich sieć gazową/ciepłowniczą, mają 15 lat na przyłączenie się do niej.

 

Od 1 stycznia 2021 nie można spalać:

 •     węgla brunatnego,
 •     mułu i flotu oraz ich mieszanek,
 •     miału,
 •     biomasy o wilgotności powyżej 20%.

 

OBSZARY WIEJSKIE

Uchwała nr 310/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28. września 2020 r.

Uchwała wprowadza przymus podłączenia do sieci ciepłowniczej.

Dopuszczone są kominki spełniające wymogi ekoprojektu, jako dodatkowe źródła ciepła również tam gdzie jest sieć ciepłownicza – ale pod jednym warunkiem: "eksploatacja urządzenia nie powoduje uciążliwości, w tym zadymienia, na terenach sąsiadujących". 

 

Terminy wymiany kotłów:

 •     Do 1 września 2024 podlegają wymianie kotły i kominki niespełniające wymogów emisyjnych na poziomie klasy 3. normy PN-EN 303-5:2012 lub nieposiadające żadnych papierów.
 •     Do 1  września 2026 podlegają wymianie kotły i kominki spełniające wymogi emisyjne na poziomie klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.
 •     Do 1. lipca 2035 podlegają wymianie kotły i kominki spełniające wymogi emisyjne na poziomie klasy 5. normy PN-EN 303-5:2012.

 

Po w/w terminach budynki pozostające w zasięgu sieci ciepłowniczej – muszą przyłączyć się do tejże sieci. Nowo powstające budynki (pozwolenie na budowę po wejściu w życie uchwały) muszą to uczynić bezzwłocznie. Budynki bez dostępu do sieci ciepłowniczej mogą zainstalować kotły na węgiel/pellet/drewno spełniające wymogi dyrektywy Ecodesign. Gdyby po tym czasie doprowadzono do nich sieć ciepłowniczą, mają 15 lat na przyłączenie się do niej.

 

Ponadto od 1 stycznia 2021 nie można spalać:

 • węgla brunatnego, mułu i flotu oraz ich mieszanek,  miału oraz biomasy o wilgotności powyżej 20%

 

Uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7. kwietnia 2017 r.

Docelowo dopuszczone będą w województwie śląskim wyłącznie kotły spełniające wymogi co najmniej klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012 oraz piece i kominki spełniające wymogi emisji oraz sprawności wg ekoprojektu. Starsze piece i kominki można doposażyć w instalację odpylającą spaliny do poziomu emisji wg ekoprojektu, o ile osiągają sprawność min. 80%.

 

Od 1 września 2017 nie można spalać w województwie śląskim:

 • węgla brunatnego,
 • mułu i flotu oraz ich mieszanek,
 • węgla o udziale ziarna 0-3mm powyżej 15%,
 • biomasy o wilgotności powyżej 20%

 

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie śląskim:

 • od 1 września 2017 r. nie można w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.
 •  do 1 stycznia 2022 r. mieszkańcy województwa śląskiego będą musieli pozbyć się kotłów eksploatowanych ponad 10 lat od daty produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012),
 •  do 1 stycznia 2024 mieszkańcy województwa śląskiego będą musieli pozbyć się kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty produkcji (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012),
 •  do 1 stycznia 2026 mieszkańcy województwa śląskiego będą musieli pozbyć się kotłów eksploatowanych do 5 lat od daty produkcji (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012),
 •  od 1 stycznia 2028 nie będzie można użytkować kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.

 

 

Uchwała nr XXII/292/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29. czerwca 2020 dotyczy całego obszaru województwa świętokrzyskiego.

Świętokrzyskie wprowadza przymus przyłączania budynków do sieci gazowej/ciepłowniczej. Wchodzi on w życie 1 lipca 2026 r.

 

Terminy wymiany kotłów:

 •  do 1 lipca 2023 r. podlegają wymianie kotły niespełniające wymogów emisji i sprawności klasy 3. normy PN-EN 303-5:2012 lub nieposiadające żadnych papierów.
 • do 1 lipca 2024 r. podlegają wymianie kotły spełniające wymogi emisji i sprawności klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.
 • do 1  lipca 2026 r. podlegają wymianie kotły spełniające wymogi emisji i sprawności na poziomie klasy 5. normy PN-EN 303-5:2012.

 

Kominki od 1. lipca 2026 r.będą musiały spełniać wymogi ekoptojektu.

 

 W 2026 wejdzie formalny przymus przyłączania budynków do gazu/ciepłowni – ale nie dotyczy on już eksploatowanych kotłów i kominków zgodnych z ekoprojektem mogą one być eksploatowane do końca swojej żywotności. Ale już kotły 5. klasy trzeba będzie złomować.

 

W województwie świętokrzyskim od 1 lipca 2021 nie można spalać: węgla brunatnego, mułu i flotu oraz ich mieszanek, miału, biomasy o wilgotności powyżej 20%.

POZNAŃ

Uchwała nr XXXIX/942/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017r. dotyczy obszaru Poznania.

Docelowo w Poznaniu eksploatowane mogą być kotły na węgiel i drewno:

 • spełniające wymogi emisji i sprawności wg ekoprojektu (kotły 5. klasy zainstalowane przed wejściem w życie uchwały mogą pracować do końca swych dni),
 • wyłącznie z automatycznym podawaniem paliwa lub zgazowujące,
 • pozbawione rusztu awaryjnego i możliwości jego montażu.

 

Piece i kominki docelowo będą musiały spełniać wymogi i sprawności wg ekoprojektu. Urządzenia niespełniające tych wymogów muszą albo osiągać sprawność min. 80%, albo zostać doposażone w instalację odpylającą spaliny do poziomu emisji wg ekoprojektu.

 

Od 1 maja 2018 nie można spalać w Poznaniu:

 • mułu i flotokoncentratu oraz ich mieszanek,
 • węgla brunatnego oraz jego mieszanek, węgla kamiennego, w którym frakcji o uziarnieniu poniżej 3mm jest więcej niż 15% masowo, węgla kamiennego o wartości opałowej poniżej 23MJ/kg lub zawartości popiołu wyższej niż 10% lub zawartości siarki wyższej niż 0,8%,
 • drewna (biomasy) o wilgotności powyżej 20%.

 

Nowością niespotykaną w innych uchwałach są ograniczenia w spalaniu węgla i drewna w dni o dużym zanieczyszczeniu powietrza. Kotły, piece i kominki niespełniające docelowych wymogów uchwały nie będą mogły być rozpalane danego dnia, jeśli dzień wcześniej przekroczona była norma dobowa pyłu PM10 i prognozowane jest utrzymanie przekroczeń – rzecz jasna pod warunkiem, że w danym obiekcie jest zainstalowane inne źródło ciepła spełniające wymogi uchwały, wtedy to z niego należy korzystać.

 

Terminy wymiany kotłów i pieców w Poznaniu:

 • Od 1 maja 2018 nie można w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.
 • Do 1 stycznia 2024 mieszkańcy Poznania będą musieli pozbyć się kotłów niespełniających wymogów emisyjnych i sprawności żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012.
 • Do 1 stycznia 2026 będą mogły być użytkowane piece i kominki niespełniające docelowych wymogów uchwały, po tym terminie albo należy je wymienić, albo doposażyć w instalację filtrującą spaliny do poziomu wymaganego przez ekoprojekt, chyba że urządzenie osiąga sprawność min. 80%.
 • Od 1 stycznia 2028 nie będzie już można użytkować kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. w/w normy.

 

Kotły klasy 5. są uznawane za równoważne kotłom z Ecodesign i mogą być eksploatowane do końca ich żywotności.

 

KALISZ

Uchwała nr XXXIX/943/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017r. dotyczy obszaru Kalisza.

 

W Kaliszu eksploatowane mogą być kotły na węgiel i drewno:

 • spełniające wymogi emisji i sprawności wg ekoprojektu lub klasy 5. normy PN-EN 303-5:2012,  wyłącznie z automatycznym podawaniem paliwa lub zgazowujące,
 • pozbawione rusztu awaryjnego i możliwości jego montażu.

 

Piece i kominki docelowo będą musiały spełniać wymogi i sprawności wg ekoprojektu. Urządzenia niespełniające tych wymogów muszą albo osiągać sprawność min. 80%, albo zostać doposażone w instalację odpylającą spaliny do poziomu emisji wg ekoprojektu.

 

Od 1 maja 2018 r. nie będzie można spalać w Kaliszu: mułu i flotokoncentratu oraz ich mieszanek, węgla brunatnego oraz jego mieszanek, węgla kamiennego, w którym frakcji o uziarnieniu poniżej 3 mm jest więcej niż 15% masowo, węgla kamiennego o wartości opałowej poniżej 23MJ/kg lub zawartości popiołu wyższej niż 10% lub zawartości siarki wyższej niż 0,8%,  drewna (biomasy) o wilgotności powyżej 20%.

 

Terminy wymiany kotłów i pieców w Kaliszu:

 • Od 1 maja 2018 r. nie będzie można w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.
 • Do 1 stycznia 2024 r. mieszkańcy Kalisza będą musieli pozbyć się kotłów niespełniających wymogów emisyjnych i sprawności żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012.
 •  Do 1 stycznia 2026 r. będą mogły być użytkowane piece i kominki niespełniające docelowych wymogów uchwały, po tym terminie albo należy je wymienić, albo doposażyć w instalację filtrującą spaliny do poziomu wymaganego przez ekoprojekt, chyba że urządzenie osiąga sprawność min. 80%.
 •  Od 1 stycznia 2028 r. nie będzie już można użytkować kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. w/w normy.

 

POZOSTAŁY OBSZAR WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Uchwała nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017r. dotyczy obszaru województwa wielkopolskiego z wyłączeniem Poznania i Kalisza.

 

Docelowo w województwie wielkopolskim eksploatowane mogą być kotły na węgiel i drewno:

 • spełniające wymogi emisji i sprawności wg ekoprojektu lub klasy 5. normy PN-EN 303-5:2012,
 • wyłącznie z automatycznym podawaniem paliwa lub zgazowujące,
 • pozbawione rusztu awaryjnego i możliwości jego montażu.

 

Piece i kominki docelowo będą musiały spełniać wymogi i sprawności wg ekoprojektu. Urządzenia niespełniające tych wymogów muszą albo osiągać sprawność min. 80%, albo zostać doposażone w instalację odpylającą spaliny do poziomu emisji wg ekoprojektu.

 

Od 1 maja 2018 r. nie można spalać w województwie wielkopolskim: mułu i flotokoncentratu oraz ich mieszanek, węgla brunatnego oraz jego mieszanek, węgla kamiennego, w którym frakcji o uziarnieniu poniżej 3mm jest więcej niż 15% masowo, węgla kamiennego o wartości opałowej poniżej 23MJ/kg lub zawartości popiołu wyższej niż 10% lub zawartości siarki wyższej niż 0,8%, drewna (biomasy) o wilgotności powyżej 20%.

 

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie wielkopolskim:

 • Od 1 maja 2018 r. nie będzie można w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.
 •   Do 1 stycznia 2024 r. mieszkańcy województwa wielkopolskiego będą musieli pozbyć się kotłów niespełniających wymogów emisyjnych i sprawności żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012.
 •  Do 1 stycznia 2026 r. będą mogły być użytkowane piece i kominki niespełniające docelowych wymogów uchwały, po tym terminie albo należy je wymienić, albo doposażyć w instalację filtrującą spaliny do poziomu wymaganego przez ekoprojekt, chyba że urządzenie osiąga sprawność min. 80%.
 •  Od 1 stycznia 2028 r. nie będzie już można użytkować kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. w/w normy.

Uchwała nr XXXV/540/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2018 r.  dotyczy całego obszaru województwa zachodniopomorskiego.

 

Kotły montowane po wejściu w życie uchwały tj. od 1 maja 2019 r. muszą spełniać standard emisyjny 5  klasy, natomiast kominki – standard ekoprojektu.

 

Harmonogram wymiany starych kotłów:

 • kotły bezklasowe – trzeba wymienić do końca 2023 r.
 • kotły 3. i 4. klasy mogą być użytkowane do końca 2027 r.

 

Kominki niespełniające wymogów ekoprojektu muszą zostać wymienione do końca 2027 r.

 

Województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie nadal pozostają bez stosownych zapisów prawa majacych na celu przeciwdziałanie stowowaniu urządzeń grzewczych oraz paliw niskiej jakości.

 

Program "Czyste Powietrze" został ogłoszony w 2019 r. by wspierać Polaków w wymianie kopciuchów oraz ułatwiać przeprowadzanie kompleksowej termomodernizacji budynków.

 

Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze”:

https://www.czystepowietrze.eu/o-programie

 

Samorządy egzekwują brak realizacji założeń uchwał antysmogowych wśród mieszkańców. Za brak wymaganych urządzeń grzewczych lub stosowanie niewłaściwego paliwa grożą pouczenia i kary finansowe – nawet do kwoty 5 tys. zł.

 

 

2023_04_18_KOstrzewa_baner_2000x600px_PROMOCJE